Geen producten in je winkelwagen.

Geen producten in je winkelwagen.

Geen producten in je winkelwagen.

Algemene voorwaarden

Leonardo overgang

ART. 1 Aanbieding/overeenkomsten
1.1 Alle aanbiedingen van LEONARDO mode zijn vrijblijvend en LEONARDO mode behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en algemene voorwaarden te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met LEONARDO mode.

1.3 Naast deze algemene voorwaarden kan LEONARDO mode aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.4 Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden LEONARDO mode heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling of schriftelijk op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

1.5 Contact aanbieder:

LEONARDO mode
Klaasstraat 34A, 5911 JR Venlo
+31 (0)77 3544442
info@leonardomode.nl

2.1 De prijscouranten, web site uitingen en prijsvermeldingen op LEONARDO mode webshop zijn geen offerte.

2.2 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2.3 Voor vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer met LEONARDO mode, is LEONARDO mode niet aansprakelijk, tenzij en voorzover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van LEONARDO mode.

3.1 De producten van LEONARDO mode worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van LEONARDO mode. De diensten van LEONARDO mode worden verricht tegen de prijs die LEONARDO mode na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

3.2 Voor bestellingen kunnen verzendkosten in rekening gebracht worden welke verschilt per land.

3.3 Betalen is mogelijk door middel van een overboeking, IDEAL en vooruitbetaling op de factuur. Na de ontvangst van betaling van het volledige aankoopbedrag met opslagen zoals transportkosten, wordt uw bestelling verstuurd. Eventuele afwijkende afspraken enkel in nader overleg en na bevestiging van LEONARDO mode.

3.5 Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

3.6 In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

3.7 Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan LEONARDO mode verschuldigd van 0,1% over het openstaande bedrag per dag, met een maximum van de wettelijk vastgestelde bedragen.

3.8 Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, per bank te geschieden voorafgaand aan de feitelijke aflevering van de producten. Voor het geval LEONARDO mode een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.9 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.10 Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en LEONARDO mode tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan LEONARDO mode te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten.

3.11 LEONARDO mode is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door LEONARDO mode te verrichten prestaties, een en ander op een door LEONARDO mode aan te geven wijze.

3.12 Vervangende producten worden onder het aanrekenen van vervangingskosten en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. LEONARDO mode garandeert niet het tijdig aanbieden van de vervangende producten.

ART. 4 Leveringstermijn
Zie leveringsvoorwaarden ART. 5 Overmacht
In geval LEONARDO mode door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen en/of verhinderd is de overeenkomst tijdig na te komen, is LEONARDO mode niet aansprakelijk voor enige schade. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan LEONARDO mode kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. ART. 6 Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan LEONARDO mode verschuldigd is, volledig heeft voldaan. Het risico terzake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over. ART. 7 Reclames en aansprakelijkheid
7.1 De koper is gehouden de producten direct na aflevering te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden.

7.2 Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan LEONARDO mode kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt LEONARDO mode geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.

7.3 Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt LEONARDO mode geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.

7.4 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

7.5 Indien een reclame door LEONARDO mode gegrond wordt bevonden, heeft LEONARDO mode het recht te harer keuze:

A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
B: het geleverde te vervangen door een product met soortgelijke specificaties;
C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

7.6 De afnemer dient in een voorkomend geval LEONARDO mode onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

Tijdens de reclameringstermijn (14 dagen) zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan LEONARDO mode retourneren, conform de door LEONARDO mode verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal LEONARDO mode dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen van de retourzending of herroeping, terugbetalen. Indien de koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door LEONARDO mode alleen worden uitgesloten indien LEONARDO mode dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

– die door LEONARDO mode tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper (specifieke producten op maat geproduceerd) en daarmee niet wederverkoopbaar zijn;
– die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
– die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
– die snel kunnen bederven of verouderen (levensmiddelen);
– waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop LEONARDO mode geen invloed heeft;.

9.1 LEONARDO mode staat in voor de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten (e.e.a overeenkomstig de geleverde specificaties).

9.2 LEONARDO mode, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

9.3 Onverminderd het vorenstaande is LEONARDO mode in ieder geval nimmer aansprakelijk:

– wegens niet, of niet tijdige levering;
– voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
– in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht)
– voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
– voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
– voor schade tengevolge van verlies van enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
– voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

9.4 Indien LEONARDO mode in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt LEONARDO mode slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

9.5 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is LEONARDO mode nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

9.6 De afnemer zal LEONARDO mode vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens LEONARDO mode.

9.7 De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van LEONARDO mode of haar leidinggevende ondergeschikten.

ART. 10 Niet toerekenbare tekortkomingen

10.1 Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door LEONARDO mode niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan LEONARDO mode niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor LEONARDO mode als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

10.2 Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van LEONARDO mode alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen, (extreme) koersval financiële markten en gebeurtenissen welke door LEONARDO mode redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

10.3 LEONARDO mode heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. LEONARDO mode is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is LEONARDO mode gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. LEONARDO mode behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

10.4 LEONARDO mode heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

ART. 11 Ontbinding

11.1 Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens LEONARDO mode niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die LEONARDO mode te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

11.2 In gevallen onder boven genoemd, heeft LEONARDO mode het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

11.3 LEONARDO mode is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

11.4 In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst LEONARDO mode schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

11.5 De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

11.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door LEONARDO mode verrichte prestaties, en heeft LEONARDO mode onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

12.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de web site of in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

12.2 Alle door of in opdracht van LEONARDO mode gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 12.1 blijven eigendom van LEONARDO mode en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

ART. 13 Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 De Rechtbank Roermond neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen LEONARDO mode en afnemer, tenzij LEONARDO mode er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de Sector Kanton.

Art. 14 Retourneren sales en of afgeprijsde artikellen
14.1 Het versturen gebeurt op eigen risico van de besteller.
Zie ook onze algemene voorwaarden.
Sale items en/of afgeprijsde artikelen retourneren is helaas niet mogelijk. De betalings- en leveringsvoorwaarden kunt u ook opvragen bij:

Scroll to Top