Leveringsvoorwaarden

logo - www.leonardomode.nl

Definities
In deze Leveringsvoorwaarden webshop LEONARDO mode
(hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder:

1.1 Afnemer
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met LEONARDO mode in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.
1.2 Overeenkomst
Iedere overeenkomst die tussen LEONARDO mode en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.3 Producten
1.4 Bestelling/order Iedere opdracht van afnemer aan LEONARDO mode.
Bestelling/orders kunnen via de webshop van LEONARDO mode geplaatst worden.

Artikel 2

Algemeen
Door het plaatsen van een bestelling via de webshop van LEONARDO mode geeft de afnemer te kennen dat hij met de leveringsvoorwaarden webshop LEONARDO mode akkoord gaat. LEONARDO mode heeft het recht haar leveringsvoorwaarden en de inhoud hiervan na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
LEONARDO mode: draagt ervoor zorg dat de order wordt uitgevoerd. draagt ervoor zorg dat de bestelde producten bij afnemer worden afgeleverd, waarbij de transportkosten voor rekening van afnemer zijn en het risico van verzending bij de verzendfirma; deze verzendfirma houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering.

Artikel 3

Aanbod & overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand wanneer LEONARDO mode de aanvaarding van de bestelling door afnemer online heeft bevestigd en afnemer deze bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4

Prijzen & tarieven
Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW). Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Afnemer is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepaling aangaande de verkoop op afstand.

Artikel 5

Betaling
Betaling van de bestelde artikelen vindt plaats via Ideal of Creditcard.

Artikel 6

Levering/levertermijn/bezorging
De gemiddelde levertijd van producten is van 7 tot uiterlijk binnen 30 werkdagen binnen Nederland en Europa.
Uitzonderingen hierop zijn bestellingen naar landen buiten de genoemde landen.
Conform de wettelijke voorwaarden heeft de afnemer bij LEONARDO mode het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 30 dagen na kennisgeving, aan de afnemer terugbetaald.
LEONARDO mode behoudt zich het recht voor, verzending uit te besteden aan derden. De bestelling zal door de pakketservice worden aangeboden. Mocht u het pakket niet in ontvangst hebben kunnen nemen dan kunt u uw bestelling gedurende drie weken afhalen op een nader overeen te komen locatie.

Artikel 7

Aflevering en risico
LEONARDO mode is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen LEONARDO mode en afnemer, dan
wel tussen LEONARDO mode en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en LEONARDO mode.
De kosten van verzending komen ten laste van de afnemer.

Artikel 8

Verzendkosten
Alle bestellingen worden bezorgd op een door de klant op te geven adres.
LEONARDO mode behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen kan worden verzonden.

Artikel 9

Verlies of beschadiging
Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en in ontvangst worden genomen. In het geval van constatering van gebreke dient afnemer, binnen vier dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij LEONARDO mode. Retourzendingen worden door LEONARDO mode uitsluitend
geaccepteerd na het volgen van de juiste procedure aangegeven door LEONARDO mode. De kosten van retourzendingen in geval van gebreke zijn voor LEONARDO mode

Artikel 10

Privacy persoonsgegevens
LEONARDO mode zal de door de afnemer verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de geplaatste bestelling en in verband daarmee aan derden, o.a. de vervoerder, ter beschikking worden gesteld.

Artikel 11

Eigendomsvoorbehoud
Alle aan afnemer geleverde zaken, blijven eigendom van LEONARDO mode totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is, voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken, volledig aan LEONARDO mode zijn voldaan.

Artikel 12

Overmacht
12.1 Definitie overmacht
Elke van de wil van LEONARDO mode onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van LEONARDO mode kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot deze omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie,
telecommunicatiestoringen alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
12.2 Tijdelijke overmacht
In geval van tijdelijke overmacht is LEONARDO mode gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende de tijdelijke verhindering tot levering geldig. Indien de tijdelijke overmacht langer dan een maand duurt, zal de afnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijke overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.
12.3 Ontbinding overeenkomst
De afnemer is, behoudens artikel 12.2, ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13
Toepasselijkheid recht en geschillen
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LEONARDO mode is het Nederlandse recht van toepassing.

Scroll naar boven